O Konferenciji

Bosna i Hercegovina je okarakterizirana kao zemlja sa vrlo visokim stepenom energetske neefikasnosti u sektoru zgradarstva, industrije i usluga. Prosječna potrošnja energije u javnim zgradama u Bosni i Hercegovini je tri puta veća od prosjeka u EU, što ih kategorizira kao potpuno energetski neefikasne zgrade. Više od 70% javnih zgrada u BiH je izgrađeno prije 30 godina kada se nije puno pažnje poklanjalo energetskoj efikasnosti (EE). Osim toga, preko 80% zgrada iz javnog sektora trenutno koristi fosilna goriva ili sisteme daljinskog grijanja koji su dominantno bazirani na uglju.

Uzrok sporog napretka u poboljšanju energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini su neharmonizirani zakoni i nepostojanje podzakonskih akata u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije kao i nepostojanje mehanizama finansiranja.

Istovremeno, Bosna i Hercegovina ima jedan od najznačajnih potencijala za pohranjivanje energije u regionu i mogla bi bazirati svoj dalji srednjoročni ekonomski razvoj i kreiranje novih radnih mjesta na mjerama poboljšanja EE u javnom i stambenom sektoru. U posljednje vrijeme, u javnom sektoru došlo je do povećanja investicija u mjere EE i obnovljive izvore energije u sektoru javnih zgrada, što je stimulirajuće za druge sektore u zemlji.

Međutim, brža implementacija projekata EE u Bosni i Hercegovini se može postići fokusiranjem na kreiranje stimulirajućeg pravnog i okvira za EE u javnom sektoru, mjerenje, verifikaciju i sisteme izvještavanja, te razvoj finansijskih mehanizama za energetsku efikasnost.

Međunarodna konferencija “Poboljšanje okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada u Bosni i Hercegovini” koju organizira Federalno ministarstvo prostornog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine, koja će biti održana 14.09.2022. godine, u Sarajevu, BiH, okupit će sve zainteresirane aktere na lokalnom tržištu energetske efikasnosti i iz sektora javnih zgrada kako bi razgovarali o svim aspektima relevantnim za EE u javnim zgradama, posebno o modelima finansiranja i izgradnji kapaciteta.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prepoznala je značaj energetske efikasnosti ka održivom ekonomskom razvoju BiH i pridruživanju naše zemlje EU, te kroz projekat Svjetske banke za energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini (BEEP), koji se realizira od 2016. godine u Federaciji BiH, nastoji ukazati na benefite poboljšanja EE u sektoru javnih zgrada i podržati razvoj skalabilnih modela finansiranja energetske efikasnosti.

Kako bi se prezentiralo i diskutiralo o sinergijama i saradnji javnog, privatnog i finansijskog sektora s ciljem uklanjanja postojećih prepreka razvoju tržišta i poboljšanju energetske efikasnosti u sektoru javnih zgrada, ovaj događaj na visokom nivou poslužit će kao platforma za prezentiranje novih ideja i inputa koji će Bosni i Hercegovini pomoći u procesu pristupanja EU i ispunjavanju zahtjeva iz Ugovora o enegetskoj zajednici, u pogledu energetske efikasnosti.

Konferencija će ugostiti ugledne domaće i međunarodne stručnjake koji će prezentirati svoja iskustva i razgovarati o sljedećim temama:

  • PANEL 1 - Implementacija politika koja stimuliraju poboljšanje energetske efikasnosti javnih zgrada;
  • PANEL 2 - Investicijski rejting politike energetske efikasnosti za javne zgrade.
4.714 t/god

SMANJENE EMISIJE CO2

55

Obnovljenih objekata iz javnog sektora

457.009

korisnika sada ima poboljšani komfor

17.716.570 kWh/god

Ukupno procijenjene UŠTEDE

166.913m2

Ukupna grijna površina predmetnih javnih objekata

466.787,32 KM

Prosječna investicija po objektu

22.088.140,12 KM

Investirano u radove

1.325

Zelenih radnih mjesta kreirano

 

Agenda

Registracija učesnika

Otvaranje i pozdravna obraćanja

Predstavnik Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Predstavnik Ministarstva prostornog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine

Nj.E. Ambasadori
Predstavnik UNDP-a u BiH
Predstavnik KfW-a u BiH

Prezentacija Programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan – Svjetska banka
Predstavnik Svjetske banke za Zapadni Balkan

Revolving Fond za energetsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine za javne zgrade
Predstavnik Ministarstva prostornog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine

PANEL 1
Implementacija politike koja stimulira poboljšanje energetske efikasnosti javnih zgrada

Institucionalni okvir za energetsku efikasnost u sektoru zgradrstva u FBiH

Transponiranje direktiva EU o energetskoj efikasnosti (obaveze i napredak)

Kreiranje pravnog i regulatornog okvira koji je stimulira energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada

Strateški dokumenti u FBiH

Pitanja & odgovori i zaključci.

Ručak

PANEL 2
Investicijski rejting politike energetske efikasnosti za javne zgrade

Održivi modeli za finansiranje mjera energetske efikasnosti u sektoru javnih zgrada i spremnost BiH za njihovu implementaciju

Praćenje i optimiziranje troškova za energiju kroz sisteme energetskog upravljanja i kontrole

Primjeri najbolje prakse za poboljšanje energetske efikasnosti javnih zgrada u EU i regionu

Pitanja & odgovori i zaključci.

Završne napomene