Navigacija

Skriveni finansijski benefiti koje donosi energijska efikasnost

 

Iako je velikom broju ljudi poznato da implementacija mjera energijske efikasnosti (EE) doprinosi smanjenju potrošnje energije, a samim time rezultira i manjim računima, većina nije svjesna da je to samo jedan od načina mjerenja ekonomskog uticaja implementacije ovih mjera. Strateški pristup upravljanju energijom može imati značajan uticaj na vrijednost nekretnine. Kroz konkretan primjer implementacije mjera EE u okviru Projekta energetske efikasnosti za BiH (BEEP), koje implementira Ministarstvo prostornog uređenja FBiH, predstavljamo vam nekoliko skrivenih benefita, koji prikazuju višestruke koristi primjene ovih mjera.

 

 

Produženje životnog vijeka zgrade

 

Implementacija mjera EE, poput toplotne izolacije, instalacije novih otvora ili sistema grijanja, adekvatno funkcionisanje zgrade produžava za oko 20 godina. Dužina produženog vijeka varira u odnosu na vrstu korištenog materijala, te kvalitetu njegovog postavljanja. No, uzimajući u obzir da je životni vijek izgradnje nove zgrade oko 50 godina, vidljivo je da implementacija ovih mjera donosi značajan benefit.

 

To je, u praksi, primjetno i na primjeru 9 zdravstvenih zgrada saniranih u okviru Projekta BEEP, koje su najvećim dijelom izgrađene tokom 60-tih i 70-tih godina prošlog vijeka. Šest saniranih zgrada starije je od 50 godina, što zapravo znači da bi, bez produženja vijeka implementacijom mjera EE, njihov životni vijek istekao.

 

Ukupno unapređenje vrijednosti ovih objekata iznosi oko 37,5 miliona KM, a s obzirom da je u sanaciju ovih zgrada ukupno investirano 5,5 miliona KM, evidentno je da su benefiti višestruko veći od iznosa ulaganja.

 

 

Poboljšanje sigurnosti i smanjenje rizika

 

Indirektni uticaji implementacije mjera EE ogledaju se u poboljšanju sigurnosti (protivpožarna zaštita, gromobranska zaštita itd.), boljim unutrašnjim uslovima (kvalitet zraka, temperature i strujanje zraka), ljepšem izgledu, te smanjenju rizika od neželjenih događaja. Naprimjer, renoviranjem sistema rasvjete unapređuje se i protupožarna zaštita, korištenjem LED rasvjete smanjuje se rizik od požara i potrošnja energije za hlađenje. Pored smanjenja rizika, poboljšan je i komfor, te vizuelni izgled zgrada.

 

U ovom kontekstu je značajna implementacija mjera EE u zgradama javne namjene, a posebno zgradama zdravstvenih ustanova koje se, u potpunosti ili djelimično, koriste 24 sata, 365 dana u godini i gdje su korisnici posebno osjetljivi na uslove komfora i sigurnosti.

 

 

Smanjenje operativnih i troškova održavanje zgrade

 

Uvid u podatke o energiji, koji predstavljaju prikaz funkcioniranja sve opreme u zgradi, omogućuje efikasniji pristup održavanju same zgrade. Naprimjer, implementacijom mjera EE u već spomenutih 9 zdravstvenih zgrada saniranih u okviru Projekta BEEP, na troškovima održavanja su ostvarene uštede od oko 6,1 miliona KM.

 

 

Povećanje vrijednosti nekretnine pri otkupu ili iznajmljivanju

 

Ulaganje u energijsku efikasnost povećava vrijednost stambenih zgrada za 3-8%, dok se cijene iznajmljivanja, u usporedbi sa sličnim nekretninama, povećavaju za 3-5%. Istraživanja pokazuju da, u slučaju komercijalnih zgrada, ovo povećanje vrijednosti može biti i veće, dostižući čak 10%-20%. Istovremeno, implementacija mjera EE pozitivno utiče i na cijene zakupa poslovnih zgrada, koje bilježe rast od 2-5%.

 

U konačnici, zaključujemo da implementacija mjera EE dovodi do finansijskih benefita, koji rezultiraju višestruko veći uštedama od samih troškova radova. Ovakva smanjenja računa značajna su za domaćinstva, ali i za javni budžet.