Navigacija
Biomasa
obnovljivi izvor energije koji uključuje brojne proizvode biljnog porijeka (ogrjevno drvo, grane i drvni otpad iz šumarstva, piljevinu, koru i drugi ostatak iz drvne industrije, slamu, kukuruzovinu, stabljike suncokreta, ostatke pri rezidbi vinove loze i maslina), kao i proizvode životinjskog porijekla (izmet i ostatke iz stočarstva, komunalni i industrijski otpad).
Broj izmjena zraka
broj koji pokazuje odnos između volumena zraka koji ulazi u prostor u jednom satu i ukupnog volumena prostora
Daljinsko grijanje
sistem koji uključuje centralnu pripremu toplinske energije u toplani te njenu distribuciju do krajnjih potrošača – brojila
Dizalice topline
kompresijski uređaji koji iskorištavaju toplinu iz okoliša i pretvaraju je u korisnu toplinu za grijanje prostorija i zagrijavanje sanitarne vode uz pomoć električne energije
Efekat dimnjaka
pojava koja uzrokuje strujanje toplijeg zraka kroz zgradu prema gore zbog razlike u temperaturi, tj razlike gustoća toplijeg i hladnijeg zraka
Efikasnost kolektora
  predstavlja omjer korisne topline prikupljene kolektorom i intenziteta upadnog sunčevog zračenja na plohu kolektora
Ekspanzijska posuda
  služi za preuzimanje volumena radnog medija (tople vode) u sistemu grijanja koji nastaje uslijed zagrijavanja
Energetski certifikat zgrade
dokument koji odražava energetska svojstva zgrade i izračunatu  potrošnju energije  uključujući sve dobitke i gubitke u režimu korištenja objekta, u određenim klimatskim uslovima
Energetska efikasnost zgrade
upotreba manje količine energije (energenta) za obavljanje iste aktivnosti  (grijanje, hlađenje, ventilacija, grijanje tople sanitarne vode, rasvjeta…) uz nesmanjeni komfor u prostoru
Energetski pregled zgrade
analiza potrošnje energije, fasade zgrade te energetskih sistema zgrade s ciljem utvrđivanja učinkovitosti i/ili neučinkovitosti potrošnje energije te donošenja zaključaka i preporuka za povećanje energetske učinkovitosti
Energija
sposobnost tijela za obavljanje rada
Faktor hlađenja
predstavlja omjer ostvarenog rashladnog učinka na isparivaču i privedene snage kompresoru
Fosilna goriva
goriva koja sadrže ugljikohidrate, nastala od ostataka biljaka i/ili životinja. Trenutno su osnovni izvor energije na Zemlji. Energija iz fosilnih goriva obično se oslobađa izgaranjem prilikom čega se oslobađaju otrovni i štetni plinovi koji utječu na okoliš (prvenstveno na efekt staklenika) kao što su: ugljični monoksid CO, ugljični dioksid CO2, sumporni dioksid SO2, SO3, NO3, … Continue reading "Fosilna goriva"
Fotonaponske ćelije
poluvodički elementi koji direktno pretvaraju energiju Sunčevog zračenja u električnu energiju, a mogu se koristiti kao samostalni ili kao dodatni izvor energije
Godišnja potrebna toplina za grijanje
Qh (kWh/god) – računski određena količina topline koju sistem grijanja treba tokom jedne godine dovesti u zgradu da bi se održavala unutarnja projektna temperatura u zgradi
Hidroelektrana
centrale koje pomoću vodenih turbina pretvaraju potencijalnu energiju vode u kinetičku i mehaničku koja se dalje koristi za pokretanje električnog generatora
Indikator energetske učinkovitosti (energetski broj)
godišnja potrošnja energije po korisnoj jedinici grijane površine izražena u kWh/m² god
Infiltracija
dotok vanjskog zraka u prostoriju kroz zastore na prozorima i vratima, a manjim dijelom kroz zidove te kroz vanjska vrata pri ulaženju i izlaženju iz objekta
Infracrvena termografija
beskontaktna i nerazorna metoda bilježenja intenziteta toplinskog zračenja u infracrvenom području odnosno prikaz raspodjele temperature na površini fasade zgrade
Insolacija
količina energije koju Zemlja dobija od Sunčevih zraka
Inverterska regulacija
frekvencijska regulacija broja okretaja kompresora, čime se ostvaruje stepenovana regulacija učinka (rashladnog uređaja)
Isparivač
dio rashladnog uređaja u čijim cijevima isparava radna tvar, pri čemu toplinu za isparavanje uzima iz okoline u kojoj se nalazi
Izgaranje
proces kod kojeg dolazi do oksidacije gorivih sastojaka nekog goriva pri čemu se oslobađa toplina
Kalorimetar
uređaj za mjerenje toplinske i rashladne energije
Klima-bojler
uređaj koji iskorištava otpadnu toplinu s kondenzatora rashladnog uređaja za pripremu PTV-a
Klimatizacija
složen proces koji uključuje kondicioniranje, transport i ubacivanje zraka u klimatizirani prostor. Kondicioniranje zraka podrazumijeva pripremu zraka određene temperature, vlažnosti i čistoće. Zrak se pri tome ubacuje u prostor određenom brzinom kako bi u zoni boravka ljudi osigurali strujanje zraka manje od 0,25 m/s.
Koeficijent prolaska toplote
količina toplote  koji građevinski elemenat (ovojnice zgrade) gubi u sekundi po m2 površine kod razlike temeratura 1K, izaženo u W/m2K
Koeficijent toplinske provodljivosti λ (W/mK)
količina topline koja prođe u jedinici vremena kroz sloj materijala površine 1 m², debljine 1 m kod razlike temperature od 1K. Vrijednost koeficijenta različita je za različite materijale, a ovisi o gustoći, veličini i povezanosti pora i stanju vlažnosti materijala.
Koeficijent paropropusnosti (otpor difuziji vodene pare) μ
bezdimenzijska veličina koja pokazuje koliko je puta veći otpor difuzijskom prolasku vodene pare kroz određeni građevinski materijal nego kroz sloj mirnog zraka jednake debljine i jednake temperature
Kogeneracija (CHP)
proces korištenja primarne energije goriva za proizvodnju dvije vrste korisne energije od kojih je jedna toplinska, a druga električna
Kondenzacijski kotao
kotao koji iskorištava i toplinu dimnih plinova povećavajući iskoristivost goriva
Kondenzator
dio rashladnog uređaja u čijim cijevima kondenzira radna tvar, pri čemu toplinu kondenzacije predaje okolini u kojoj se nalazi
Konvekcija
je pored zračenja i provođenja topline jedan od načina izmjene topline. Prilikom procesa konvekcije izmjenjuje se toplina između čvrste stijenke i fluida (kapljevne ili plina) u gibanju, npr. ljudskog tijela i zraka u prostoru. Osnovni uslov konvekcije je međusobno gibanje čestica, tako da konvekcija može biti i prisilna.
Korisna energija
energija za zadovoljavanje potreba krajnjih korisnika, kao npr. toplina električne grijaće ploče na štednjaku
Lokalno grijanje
najstariji oblik grijanja gdje se izvor topline nalazi u prostoriji koju grijemo (kamini, peći na drva, električne grijalice, plinske grijalice)
LowE
oznaka za staklo smanjene toplinske propustljivosti zahvaljujući metalno-oksidnom premazu na strani stakla prema šupljini
Mehanička ventilacija
prisilna izmjena zraka u zatvorenom prostoru uz pomoć ventilatora
Neobnovljivi izvori energije
su fosilna (ugljen, nafta i prirodni plin) i nuklearna goriva (uran, plutonij), čija su nalazišta i zalihe ograničene i podložne konačnom iscrpljivanju
Neposredna (konačna) energija
energija koja dolazi do krajnjeg korisnika
Niskoenergetska kuća
građevina s visokoučinkovitim sistemima grijanja, hlađenja i ventilacije te minimalnim gubicima topline zbog povećanog nivoa toplinske izolacije. Godišnja potrošnja toplinske energije je manja od 30 kWh/m².
Nuklearna elektrana
elektrana koja kao izvor energije koristi toplinu dobivenu u reaktoru pomoću fisije nuklearnog goriva
Obnovljivi izvori energije
izvori energije koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u potpunosti ili djelomično; energija vodotoka, vjetra, Sunčeva energija, biogoriva, biomasa, bioplin, geotermalna energija, energija morskih mijena i morskih valova
Odsisna ventilacija
odsisavanje zraka iz prostorije kao npr. kupaonica i kuhinja (kuhinjskim napama)
Održivi razvoj
razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija u zadovoljavanju njihovih potreba
Održiva gradnja
jedan od značajnijih segmenata održivog razvoja, a uključuje upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po okoliš, energetsku učinkovitost zgrada i gospodarenje otpadom od gradnje i rušenja građevina. Održiva gradnja mora osigurati trajnost, kvalitetu oblikovanja i konstrukcija uz finansijsku, ekonomsku i ekološku prihvatljivost.
Ogrjevna vrijednost goriva
predstavlja količinu energije, topline, sadržane u gorivu
Ogrjevno tijelo
uređaj (radijator) koji toplinu koju dobije od nosioca topline (tople vode) prenosi na okoliš
Parna brana
dodatni sloj građevinskog elementa s velikom vrijednošću otpora difuziji vodene pare μ. Ako je ovaj sloj izveden od materijala u obliku folije, premaza ili sl. zove se parna brana.
Pasivna kuća
građevina bez aktivnog sistema za zagrijavanje konvencionalnim izvorima energije i minimalnim gubicima topline zbog visokog nivoa toplinske izolacije. Godišnja potrošnja toplinske energije je manja od 15 kWh/m².
Primarna energija
energija sadržana u nosiocu energije – energentu (nafta, plin, ugljen, drvo)
Prirodna ventilacija
ventilacija kod koje se zrak u prostoru izmjenjuje prirodnim silama, tj. zbog efekta dimnjaka (temperaturne razlike pritiska) i energije vjetra tj. bez upotrebe mehaničkih i drugih sličnih uređaja
Projektna temperatura (zimska ili ljetna)
vrijednost temperature vanjskog zraka za pojedinu lokaciju koja se uzima u obzir prilikom proračuna toplinskih i rashladnih opterećenja, tj. kapaciteta sistema grijanja i hlađenja
Rekuperacija topline
iskorištavanje otpadne topline
Sekundarna energija
energija dobivena energetskom transformacijom iz primarne energije (npr. električna energija dobivena iz ugljena u termoelektrani, na pragu te elektrane)
Snaga P (W)
rad izvršen u jedinici vremena
Specifični toplinski kapacitet c(kJ/kgK)
predstavlja količinu topline Q koja masu m od 1 kg zagrije za 1K
Split sistem
uređaj za hlađenje/grijanje zraka koji se sastoji od vanjske jedinice u kojoj su smješteni kondenzator i kompresor te od unutarnje jedinice u kojoj su smješteni isparivač i prigušni ventil
Staklenički plinovi
plinovi koji apsorbiraju infracrvene zrake, prirodni ili sintetički, koji uglavnom u atmosferu dospijevaju emisijom plinova (npr. izgaranjem fosilnih goriva), a djelomično nastaju u atmosferi hemijskim reakcijama
Stepen dan
Zbir broja dana grijanja s temperaturnom razlikom između dogovorene unutarnje temperature zraka (dogovoreno 20ºC) i temperature vanjskog zraka pri čemu se u račun uzimaju samo oni dani u godini kod kojih je temperatura zraka niža od 10, 12 ili 15ºC
Stepen djelovanja
omjer korisno dobivenog rada ili snage i utrošenog rada ili snage
Svjetlo
medij koji omogućava vizualnu percepciju
Termostatski ventil
radijatorski ventil koji regulira temperaturu prostorije na način da upravlja protokom ogrjevne vode kroz radijator
Ventilacija pod pritiskom
ubacivanje vanjskog zraka u prostor koji se ventilira
Termoelektrana
postrojenje u kojem električnu energiju dobivamo izgaranjem fosilnih goriva
Toplinska ugodnost
stanje svijesti kojim izražavamo zadovoljstvo toplinskim stanjem okoliša
Toplinsko-izolacijski materijal
materijal s niskom vrijednošću koeficijenta toplinske provodljivosti (nižom od 1 W/mK)
Toplinski dobici prostora
količina topline koja ulazi u hlađeni prostor iz vanjskih izvora (npr. Sunčevo zračenje) ili se predaje prostoru od unutarnjih izvora topline (npr. metabolički dobici uslijed boravka ljudi u prostoru, toplina koju oslobađaju rasvjetna tijela i električni uređaji) u promatranom vremenskom intervalu
Toplinski most
manje područje u omotaču grijanog dijela zgrade kroz koje je toplinski tok povećan radi promjene materijala, debljine ili geometrije građevnog dijela
Toplinski tok
predstavlja prenesenu količinu topline u jedinici vremena
Transmisijski toplinski gubici
gubici topline nastali provođenjem topline kroz fasadu zgrade prema okolini i tlu te prema okolnim prostorima s različitim toplinskim opterećenjem
Transpiracija
proces izlučivanja vode u obliku vodene pare s površine ljudskog organizma
Trigeneracija (ili poligeneracija)
istovremena proizvodnja električne, toplinske i rashladne energije
Učinkovitost, iskoristivost
predstavlja odnos dobivene količine topline ili toplinskog toka i utrošene količine topline ili unesenog toplinskog toka
Ventilacija
proces dobave i odvođenja zraka prirodnim ili mehaničkim putem u ili iz prostora
Ventilacijski toplinski gubici
nastaju zbog prodora vanjskog zraka kroz prozore i vrata
Vjetrogenerator
autonomna jedinica za proizvodnju električne energije iz energije vjetra koja se sastoji od vjetroturbine i generatora
Vjetroturbina
uređaj za proizvodnju električne energije iz kinetičke energije vjetra
Zračenje
je, pored konvekcije i provođenja, još jedan od načina izmjene topline. Prilikom procesa zračenja toplina se izmjenjuje elektromagnetskim valovima.
Zrakopropusnost zgrada
metodom stvaranja potpritiska mjeri se tok zraka kroz konstrukciju izvana prema unutra ili obrnuto